Hvad er Peinapps

Peinapps laver skrædder­syede hjemme­sider. Filo­so­fien bag Pein­apps er, at hvis man har behov for en hjem­me­side, der stil­ler krav om særlig funk­tio­nalitet, måske en data­base og gerne med fleksi­bilitet i ud­se­endet, så skal det kunne lade sig gøre til rimelige penge.
Det kan også være, at behovet er en lille 'statisk' hjemme­side, der ikke skal opda­teres ret meget, når først den er lavet. Det er også fint.
Fælles er, at Peinapps koder hjemme­siden 'fra bunden' uden at bruge diverse skabe­loner, så der er mulig­hed for, at man kan få hjemme­siden til at se ud præ­cis som man vil.
En sådan hjemmeside kan f.eks. være til en mindre virk­som­hed, som f.eks. en hånd­værker, til en klinik, en fore­ning, et kor eller lignende, hvor man ud over præ­senta­tionen af sin virk­som­hed/fore­ning, også gerne vil kunne holde styr på nogle data, som f.eks. en kalen­der, et booking­system, bruger-login til sider med adgangs­begræns­ning eller anden slags funktio­nalitet, der kræver lidt ekstra program­mering.